15 Lì qǐ zhàngmù de nà rì , yǒu yúncai zhēgaì zhàngmù , jiù shì fǎ jǔ de zhàngmù . cóng wǎnshang dào zǎochen , yúncai zaì qí shàng , xíngzhuàng rú huǒ .