5 Tāmen jiù zaì Xīnǎi de kuàngyĕ , zhēngyuè shí sì rì huánghūn de shíhou , shǒu Yúyuèjié . fán Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de , Yǐsèliè rén dōu zhàoyàng xíng le .