12 Yēhéhuá rúcǐ shuō , Níníwēi suīrán shìlì chōngzú , rén shǔ fán duō , yĕ beì jiǎnchú , guīyú wú yǒu . Yóudà a , wǒ suīrán shǐ nǐ shòu kǔ , què bú zaì shǐ nǐ shòu kǔ .