14 Yēhéhuá yǐjing chū líng , zhǐ zhe Níníwēi shuō , nǐ míng xià de rén bì bù liú hòu . wǒ bì cóng nǐ shén de miào zhōng , chúmiĕ diāokè de ǒuxiàng , hé zhùzào de ǒuxiàng . wǒ bì yīn nǐ bǐ lòu , shǐ nǐ guīyú fùnmù .