13 Wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō , wǒ yǔ nǐ wèi dí , bìjiāng nǐde chēliàng fùnshāo chéng yīn , dāo jiàn yĕ bì tūn miè nǐde shǎo zhuàng shīzi . wǒ bì cóng dì shang chúmiĕ nǐ suǒ sī suì de , nǐ shǐzhĕ de shēngyīn bì bú zaì tīngjian .