5 Wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō , wǒ yǔ nǐ wèi dí . wǒ bì jiē qǐ nǐde yǐ jīn , méng zaì nǐ liǎn shang , shǐ liè guó kànjian nǐde chì tǐ , shǐ liè bāng guānkàn nǐde chǒu lòu .