7 Fán kànjian nǐde , dōu bì taópǎo líkāi nǐ , shuō , Níníwēi huāngliáng le . yǒu shuí wèi nǐ bēi shāng ne . wǒ héchu xún dé ānwèi nǐde rén ne .