8 Nǐ qǐ bǐ Nuóyà men jiàng ne . Nuóyà men zuò luō zaì zhòng hé zhī jiān , zhōuwéi yǒu shuǐ . hǎi ( zhǐ ní luó hé ) zuò tāde haó gōu , yòu zuò tāde chéngqiáng .