34 Wǒmen de jìsī , Lìwèi rén , hé bǎixìng dōu chèqiā , kàn mĕi nián shì nǎ yī zú àn déng qī jiāng xiànjì de chái fèng dào wǒmen shén de diàn lǐ . zhào zhe lǜfǎ shang suǒ xiĕ de , shāo zaì Yēhéhuá wǒmen shén de tán shang .