37 Bìng jiāng chū shú zhī maìzi suǒ mó de miàn hé jǔ jì , gèyàng shù shang chū shú de guǒzi , xīn jiǔ yǔ yóu fèng gĕi jìsī , shōu zaì wǒmen shén diàn de kù fáng lǐ , bǎ wǒmen dì shang suǒ chǎn de shí fēn ...zhīyī fèng gĕi Lìwèi rén , yīn Lìwèi rén zaì wǒmen yīqiè chéngyì de tǔchǎn zhōng dāng qǔ shí fēn ...zhīyī .