24 Lìwèi rén de zúzhǎng shì Hāshābǐyǎ , Shìlìbǐ, Jiǎmiè de érzi Yéshūyà , yǔ tāmen dìxiōng de bāncì xiāngduì , zhào zhe shén rén Dàwèi de mìnglìng yī bān yī bān dì zànmĕi chēngxiè .