35 Hái yǒu xiē chuīhào zhī jìsī de zǐsūn , Yuēnádān de érzi Sājiālìyà . Yuēnádān shì Shìmǎyǎ de érzi . Shìmǎyǎ shìMǎtāní de érzi . Mǎtāníshì Mǐgāiyà de érzi . Mǐgāiyà shì Sākè de érzi . Sākè shì Yàsà de érzi .