25 Wǒ jiù chìzé tāmen , zhòuzǔ tāmen , dá le tāmen jǐ gèrén , bá xià tāmende tóufa , jiào tāmen zhǐ zhe shén qǐshì , bì bú jiāng zìjǐ de nǚér jià gĕi waìbāngrén de érzi , yĕ bú wèi zìjǐ hé érzi qǔ tāmende nǚér .