1 Yàdáxuēxī wáng ĕr shí nián ní sàn yuè , zaì wáng miànqián bǎi jiǔ , wǒ ná qǐ jiǔ lái fèng gĕi wáng . wǒ sùlái zaì wáng miànqián méiyǒu chóuróng .