19 Dàn Hélún rén Sānbālā , bìng wèi nú de Yàmén rén Duōbǐyǎ , hé Yalābó rén Jīshàn , tīngjian jiù chīxiào wǒmen , miǎoshì wǒmen , shuō , nǐmen zuò shénme ne . yào beìpàn wáng ma .