20 Wǒ huídá tāmen shuō , tiān shang de shén bì shǐ wǒmen hēng tōng . wǒmen zuò tā púrén de , yào qǐlai jiànzào . nǐmen què zaì Yēlùsǎlĕng wú fēn , wú quán , wú jìniàn .