10 Wǒ dào le Mǐxīdàbiéde sūnzi , Dìláiyǎ de érzi Shìmǎyǎ jiā lǐ . nàshí , tā bì mén bù chū . tā shuō , wǒmen bù rú zaì shén de diàn lǐ huì miàn , jiāng diàn mén guān suǒ . yīnwei tāmen yào lái shā nǐ , shì yè lǐ lái shā nǐ .