2 Sānbālā hé Jīshàn jiù dǎfa rén lái jiàn wǒ , shuō , qǐng nǐ lái , wǒmen zaì Anuó píngyuán de yī gè cūnzhuāng xiāng huì . tāmen què xiǎng haì wǒ .