30 Dàn nǐ duō nián kuānróng tāmen , yòu yòng nǐde líng jiè zhòng xiānzhī quànjiè tāmen , tāmen réng bù tīng cóng , suǒyǐ nǐ jiāng tāmen jiāo zaì liè guó zhī mín de shǒu zhōng .