10 Wǒ cóng tiānshǐ shǒu zhōng ba xiǎo shū juàn jiē guò lái , chī jìn le . zaì wǒ kǒu zhōng guǒrán tián rú mì . chī le yǐhòu , dùzi juéde fā kǔ le .