15 Yòu yǒu yī wèi tiānshǐ cóng diàn zhōng chūlai , xiàng nà zuò zaì yún shàng de dàshēng hǎn zhe shuō , shēn chū nǐde lián dāo lái shōugē . yīnwei shōugē de shíhou yǐjing dào le , dì shàng de zhuāngjia yǐjing shú tòu le .