5 Suǒyǐ yīngdāng huí xiǎng nǐ shì cóng nàli zhuìluò de , bìng yào huǐgǎi , xíng qǐchū suǒ xíng de shì . nǐ ruò bú huǐgǎi , wǒ jiù líndào nǐ nàli , bǎ nǐde dēngtái cóng yuán chù nuó qù .