1 Tiānshǐ yòu zhǐshì wǒ zaì chéng neì jiēdào dāngzhōng yī dào shēngmìng shuǐ de hé , míngliàng rú shuǐ jīng , cóng shén hé gāoyáng de bǎozuò liú chūlai .