5 Fán déshèng de , bì zhèyàng chuān bái yī . wǒ yĕ bì bù cóng shēngmìng cè shàng túmǒ tāde míng . qiĕ yào zaì wǒ fù miànqián , hé wǒ fù zhòng shǐzhĕ miànqián rèn tāde míng .