10 Nà èr shí sì wèi zhǎnglǎo , jiù fǔfú zaì zuò bǎozuò de miànqián , jìngbaì nà huó dào yǒng yǒngyuǎn yuǎn de , yòu bǎ tāmende guānmiǎn fàng zaì bǎozuò qián , shuō ,