17 Nǐ yào zaì xuāngào shuō , wàn jūn zhī Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒde chéngyì bì zaì fēngshèng fā dá . Yēhéhuá bì zaì ānwèi Xī \'ān , jiǎnxuǎn Yēlùsǎlĕng .