2 Sōng shù a , yīngdāng āi hào , yīnwei xiāng bǎi shù qīng dǎo , jiā mĕi de shù huǐhuaì . Bāshān de xiàngshù a , yīngdāng āi hào , yīnwei mào shèng de shùlín yǐjing dǎo le .