5 Mǎi tāmende zǎi le tāmen , yǐ zìjǐ wèi wú zuì . maì tāmende shuō , Yēhéhuá shì yīngdāng chēngsòng de , yīn wǒ chéngwéi fùzú . mù yǎng tāmende bìng bù liánxù tāmen .