6 Bì yǒu rén wèn tā shuō , nǐ liǎng bì zhōngjiān shì shénme shāng ne . tā bì huídá shuō , zhè shì wǒ zaì qīn yǒu jiā zhōng suǒ shòu de shāng .