3 Tā duì wǒ shuō , zhè shì fāchū xíng zaì biàn dì shang de zhòuzǔ . fán tōuqiè de bì àn juǎn shang zhè miàn de huà chúmiĕ . fán qǐ jiǎ shì de bì àn juǎn shang nà miàn de huà chúmiĕ .