7 Zhuàng mǎ chūlai , yào zaì biàn dì zǒu lái zǒu qù . tiānshǐ shuō , nǐmen zhǐguǎn zaì biàn dì zǒu lái zǒu qù . tāmen jiù zhàoyàng xíng le .