14 Yēhéhuá bì xiǎnxiàn zaì tāmen yǐshàng . tāde jiàn bì shè chū xiàng shǎndiàn . zhǔ Yēhéhuá bì chuī jiǎo , chéng nánfāng de xuán fēng ér xíng .