5 Fēilìshì rén jùjí , yào yǔ Yǐsèliè rén zhēng zhàn , yǒu chē sān wàn liàng , mǎ bīng liù qiā , bù bīng xiàng hǎi bian de shā nàyàng duō , jiù shàng lái zaì bǎi yà wén dōngbiān de mì mò ān yíng .