41 Sǎoluó dǎogào Yēhéhuá Yǐsèliè de shén shuō , qiú nǐ zhǐshì shí qíng . yúshì chèqiā chè chū Sǎoluó hé Yuēnádān lái . bǎixìng jǐn dōu wú shì .