35 Sǎmǔĕr zhídào sǐ de rìzi , zaì méiyǒu jiàn Sǎoluó . dàn Sǎmǔĕr wèi Sǎoluó bēi shāng , shì yīn Yēhéhuá hòuhuǐ lì tā wèi Yǐsèliè de wáng .