4 Sǎmǔĕr jiù zhào Yēhéhuá de huà qù xíng . dào le Bólìhéng , nà chéng lǐ de zhǎnglǎo dōu zhàn zhàn jīng jīng dì chūlai yíngjiē tā , wèn tā shuō , nǐ shì wèi píngān lái de ma .