5 Tā shuō , wèi píngān lái de , wǒ shì gĕi Yēhéhuá xiànjì . nǐmen dāng zì jié , lái yǔ wǒ tóng chī jì ròu . Sǎmǔĕr jiù shǐ Yēxī hé tā zhòng zǐ zì jié , qǐng tāmen lái chī jì ròu .