25 Yǐsèliè rén bǐcǐ shuō , zhè shàng lái de rén nǐ kànjian le ma . tā shàng lái shì yào xiàng Yǐsèliè rén mà zhèn . ruò yǒu néng shā tāde , wáng bì shǎngcì tā dà cái , jiāng zìjǐ de nǚér gĕi tā wèi qī , bìng zaì Yǐsèliè rén zhōng miǎn tā fù jiā nà liáng dāng chāi .