14 Jiāng chā zǐ wǎng guàn lǐ , huò dǐng lǐ , huò fǔ lǐ , huò guō lǐ yī chā , chā shàng lái de ròu , jìsī dōu qǔ le qù . fán shàng dào Shìluó de Yǐsèliè rén , tāmen dōu shì zhèyàng kàndaì .