16 Xiànjì de rén ruò shuō , bìxū xiān shāo zhīyóu , ránhòu nǐ kĕyǐ suíyì qǔ ròu . púrén jiù shuō , nǐ lìshí gĕi wǒ , bù rán wǒ biàn qiǎng qù .