20 Yǐlì wèi Yǐlìjiāná hé tāde qī zhùfú , shuō , yuàn Yēhéhuá yóu zhè fùrén zaì cì nǐ hòuyì , daìtì nǐ cóng Yēhéhuá qiú lái de háizi . tāmen jiù huí bĕn xiāng qù le .