8 Yà bǐ shāi duì Dàwèi shuō , xiànzaì shén jiāng nǐde chóudí jiāo zaì nǐ shǒu lǐ , qiú nǐ róng wǒ ná qiāng jiāng tā cī tòu zaì dì , yī cī jiù chéng , búyòng zaì cī .