21 Dàwèi dào le nà pí fá bùnéng gēnsuí , liú zaì bǐ suō xī de èr bǎi rén nàli . tāmen chūlai yíngjiē Dàwèi bìng gēnsuí de rén . Dàwèi qián lái wèn tāmen ān .