4 Yúshì bǎixìng dǎfa rén dào Shìluó , cóng nàli jiāng1 zuò zaì èr Jīlùbǎi shàng wàn jūn zhī Yēhéhuá de yuē guì tái lái . Yǐlì de liǎng gè érzi hé Fú ní , Fēiníhā yǔ shén de yuē guì tóng lái .