13 Dàwèi zhào le Wūlìyà lái , jiào tā zaì zìjǐ miànqián chī hē , shǐ tā hē zuì . dào le wǎnshang , Wūlìyà chū qù yǔ tā zhǔ de púrén yītóng zhù xiù , hái méiyǒu huí dào jiā lǐ qù .