19 Duì wáng shuō , wǒ zhǔ wǒ wáng chū Yēlùsǎlĕng de shíhou , púrén xíng beìnì de shì , xiànzaì qiú wǒ zhǔ búyào yīncǐ jiā zuì yǔ púrén , búyào jìniàn , yĕ búyào fàng zaì xīn shàng .