26 Yuē yē cóng Dàwèi nàli chūlai , jiù dǎfa rén qù zhuīgǎn Níér , zaì Xīlā jǐng zhuī shàng tā , jiāng tā daì huí lái , Dàwèi què bù zhīdào .