2 Sǎoluó de érzi yī shī bō shè yǒu liǎng gè jūnzhǎng , yī míng Bāná , yī míng Lìjiǎ , shì Biànyǎmǐn zhīpaì , Bǐlù rén lín mén de érzi . Bǐlù yĕ shǔ Biànyǎmǐn .