1 Cǐ hòu , Dàwèi gōngdǎ Fēilìshì rén , bǎ tāmen zhì fù , cóng tāmen shǒu xià duó qǔ le jīngchéng de quánbǐng ( yuánwén zuò mǔ chéng de jiaóhuán ) .