15 Wǒ biàn jiàng nǐmen gè zhīpaì de shǒulǐng , yǒu zhìhuì , wéi zhòngrén suǒ rènshi de , zhào nǐmen de zhīpaì , lì tāmen wéi guān zhǎng , qiā fú zhǎng , bǎifūzhǎng , wǔ shí fú zhǎng , shí fú zhǎng , guǎnlǐ nǐmen .